De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u aan derden toebrengt bij de uitoefening van uw beroep. Het gaat hierbij vooral om beroepen waarin u een adviserende functie heeft, iets ontwerpt, berekeningen maakt en dienstverlening in brede zin zoals hierna weergegeven met een aantal voorbeelden

·  Beroepsaansprakelijkheid

Als beroepsbeoefenaar brengt u meestal geen directe materiële schade toe. Maar als u bijvoorbeeld als jurist iets vergeet op te nemen in een contract, dan kan dit de klant een flinke schadepost opleveren. Als u in zo’n geval aansprakelijk wordt gesteld, vergoedt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de  (vermogens) schade . De hoogte van de premie is afhankelijk van het beroep dat u uitoefent en de omvang van uw onderneming.

 

Wij helpen u bij het aanvragen van offertes bij de daarvoor in aanmerking komende verzekeraars.  Er zijn een beperkt aantal verzekeraars veelal actief in uw branche en veelal is maatwerk dan aan de orde.  Uw SBI code vermeld op het uittreksel van de Kamer van Koophandel is voor veel verzekeraars leidend in het vaststellen van de werkzaamheden en het plaatsen in de risicoklasse maar veelal reiken de werkzaamheden verder en is het van groot belang om een nadere detaillering voor te leggen aan de verzekeraar om een omissie in de dekking te voorkomen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via het internet afsluiten is makkelijk gedaan maar of daarmee de lading gedekt is blijft dan de hamvraag.

 

 

BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID

Wanneer bestuurders of commissarissen/toezichthouders de bestuurstaak of de toezichthoudersrol niet ‘naar behoren‘ hebben vervuld, kan er sprake zijn van persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade van derden of de rechtspersoon zelf.

De verzekering is bedoeld voor bestuurders en commissarissen van B.V.’s en N.V.’s of bestuurders en toezichthouders van Verenigingen en Stichtingen. De kosten voor juridisch advies en eventuele procedures in verband met de aanspraken vormen een belangrijk aspect van de dekking.